Jesteś tutaj:

ZARZĄDZENIE NR 6/2016

Zarządzenie Nr 6 / 2016
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie
z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie:ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2016 roku
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Na podstawie art. 31§ 1, art. 129 § 1 i art.130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2014 r poz. 1502 ze zm.)w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.),zarządzam co następuje:

§ 1

Dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie dzień:

1) 27 maja 2016 r., ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 21 maja 2016 r., wyznacza się dniem pracy.

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że 27 maj 2016r. tj. piątek, będzie dniem wolnym od pracy.

Ponadto informujemy, że Ośrodek będzie czynny 21 maja 2016r. tj. sobota od godziny 7:00 do 13:30.

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów – nabór projektów z wyznaczonych obszarów do 31.03.2016. Na stronie www.mieroszow.pl przyjmowane są zgłoszenia projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji – nabór trwa do 31.03.2016. Umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Szczegóły zgłoszenia na stronie www.mieroszow.pl

Zmiana kryterium dochodowego i kwot świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) z dniem 01 października 2015 roku ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej .

Zgodnie z nowymi przepisami kryterium dochodowe

  • dla osoby samotnie gospodarującej wyniesie: 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie wyniesie: 514 zł (wzrost o 58 zł).

Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 604 zł.

 

Zbiórka używanej odzieży, obuwia, pościeli, oraz sprzętu AGD

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż uruchamia zbiórkę używanej odzieży, obuwia, pościeli oraz sprzętów AGD.

Ważne, by oddawane rzeczy, a zwłaszcza odzież, były czyste i zdatne do użytkowania.

Zbiórka odzieży będzie odbywała się w budynku przy ul. Wolności 29 w Mieroszowie 10 każdego miesiąca

( jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, to w poprzedzający dzień wolny )

w godzinach 11:00 -12:00 ( prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny )

Możliwe jest dostarczenie rzeczy w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Złotówka za złotówkę

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “Złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Gdy rodzina przekroczy próg dochodowy, traci prawo do świadczeń rodzinnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmienia filozofię pomocy rodzinom. Świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
„Złotówka za złotówkę” dotyczy świadczeń rodzinnych i dodatków do nich – becikowego, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone 1 stycznia 2016 r.

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

Stypendia szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieroszów
w roku szkolny 2015/2016

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie:

  • stypendium szkolnego
  • zasiłku szkolnego

Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.

z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się:

do dnia 15 września roku szkolnego,

a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego.

Zasiłek Rodzinny

Już od 1 WRZEŚNIA 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1 (I piętro) w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.15 do 15.15

wtorek                                    w godz. od 7.00 do 16.30

piątek                                     w godz. od 7.00 do 13.30

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2015 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2015 r. Jeśli wniosek wpłynie w październiku lub listopadzie ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że podstawą obliczenia dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2015/2016 są dochody za rok 2014 z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.

W celu usprawnienia obsługi uprzejmie prosimy wszystkich Klientów o zgłaszanie się z wypełnionym drukiem wniosku oraz kompletem dokumentów.

Do góry