Jesteś tutaj:

Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż została zmieniona siedziba tut. Ośrodka.

Aktualny adres Ośrodka Pomocy Społecznej to ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów.

Ponadto informujemy, iż tymczasowo kontakt telefoniczny z pracownikami OPS jest możliwy jedynie pod nr tel.: 602 134 538.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

KONIEC WAKACJI

Czytaj więcej o: KONIEC WAKACJI

Czas jest nieubłagalny i tegoroczne wakacje minęły w mgnieniu oka. Nie każdy z wychowanków chciał wrócić do szkoły, jednakże nasi najmłodsi podopieczni, którzy w tym roku zaczęli swoją edukację byli bardzo podekscytowani.

Wakacje w tym roku były bardzo udane. Jeszcze w starym roku szkolnym stworzyliśmy listę rzeczy do wykonania mi.in. ognisko, lepienie figurek z masy solnej, nocny seans bajkowy, wycieczki po okolicznych wioskach, poszukiwanie śladów naszych przodków, zawody drużynowe itp. Dziś możemy powiedzieć, że udało nam się zrealizować wszystko.

Czas na posiłek:

Przyjaźń od najmłodszych lat:

ZARZĄDZENIE NR 6/2016

Zarządzenie Nr 6 / 2016
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie
z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie:ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2016 roku
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Na podstawie art. 31§ 1, art. 129 § 1 i art.130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2014 r poz. 1502 ze zm.)w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.),zarządzam co następuje:

§ 1

Dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie dzień:

1) 27 maja 2016 r., ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 21 maja 2016 r., wyznacza się dniem pracy.

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że 27 maj 2016r. tj. piątek, będzie dniem wolnym od pracy.

Ponadto informujemy, że Ośrodek będzie czynny 21 maja 2016r. tj. sobota od godziny 7:00 do 13:30.

PROGRAM RODZINA 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że do 30.04.2016r. zostało wydanych 118 decyzji dotyczących Programu „Rodzina 500+”. Z w/w świadczenia wychowawczego skorzystało 187 dzieci.

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów – nabór projektów z wyznaczonych obszarów do 31.03.2016. Na stronie www.mieroszow.pl przyjmowane są zgłoszenia projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji – nabór trwa do 31.03.2016. Umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Szczegóły zgłoszenia na stronie www.mieroszow.pl

RODZINA 500+

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEROSZOWIE INFORMUJE, IŻ PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” RUSZA ZA MIESIĄC Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać w tut. Ośrodku wnioski o świadczenie wychowawcze. Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku złożenia wniosku do 01 lipca 2016 r. (włącznie) świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.  Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat wlicza się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

PROGRAM RODZINA 500+

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEROSZOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIU 11 LUTY 2016 R. SEJM NA 11 POSIEDZENIU PRZYJĄŁ USTAWĘ O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI, WPROWADZAJĄCĄ PROGRAM RODZINA 500 PLUS Wszelkie informacje dotyczące programu 500 PLUS będę udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Nowe świadczenie rodzinne – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż, Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych – Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

HO, HO, HO MIKOŁAJKI

Czytaj więcej o: HO, HO, HO MIKOŁAJKI

Nadeszła dłuuuugo wyczekiwana, a jakże magiczna data 06.12.2015 r. każdy przedszkolak wie, że właśnie tego dnia odwiedza wszystkie dzieci św. Mikołaj. Przygotowania do tego dnia trwały bardzo długo. Dzieci szykowały laurki, upominki, a nawet mleko i maślana ciasteczka. Tego dnia została zaplanowana dyskoteka. Zgodnie w wcześniejszymi ustaleniami, każdego obowiązywało przebranie. Były tańce, konkursy oraz zgadywanki.

Każdy stracił już nadzieję, że Mikołaj się u nas pojawi. Wtedy muzyka przycichła, a zza okna dobiegał dźwięk dzwonka. Na chodniku stał gruby, brodaty Mikołaj, który podążał do świetlicy. Oczywiście starszy pan poinformowała nas, iż widział nasze występki, jednakże obiecaliśmy mu, że nasze zachowanie poprawi się.

Do góry