Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe projekt „Szansa na lepsze jutro II”

W związku z realizacją projektu pn. „Szansa na lepsze jutro II” o numerze RPDS.09.01.01-IP.02-02-0125/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne
zapraszamy do składania ofert z zakresu przeprowadzenia kursu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL BASE dla 10 uczestników. Szczegóły w załączeniu:

Realizacja zadania 2 w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie realizuje Zadanie 2 w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II” o numerze RPDS.09.01.01-02-0125/19 realizowanego w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawiamy fotorelację z zajęć.

Projekt „Szansa na lepsze jutro II” – harmonogram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż od dnia 02 lutego 2021 roku realizuje Zadanie 2 w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II” o numerze RPDS.09.01.01-02-0125/19 realizowanego w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram treningów:

1.  Trening kompetencji społecznych oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno -zawodowych,

Rozpoczęcie realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro II”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że od 1 grudnia 2020 roku rozpoczął realizację projektu „Szansa na lepsze jutro II” wyłonionego w drodze konkursu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Szansa na lepsze jutro II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne.
Działanie 9.1: Aktywna integracja.
Podziałanie: 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 – 31.12.2021 r.
Rekrutację do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie na podstawie formularza zgłoszeniowego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do 10 mieszkańców gminy Mieroszów, w tym:
• 8 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej,
• 2 osób biernych zawodowo.
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji społeczno- zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej.
Ponadto projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywizacji zawodowej, poprzez zindywidualizowane wsparcie psychologiczne, prawnicze, doradztwo zawodowe oraz wysokiej jakości szkolenia dla uczestników projektu.

Oczekiwane rezultaty:
• Nabycie wiedzy i umiejętności, dzięki którym Uczestnicy projektu realnie zwiększą swoje szanse na skuteczne znalezienie pracy.
• Uzyskanie zatrudnienia, ograniczenie sfery ubóstwa, a tym samym ograniczenie korzystania z systemu pomocy społecznej.
• Poprawa kompetencji interpersonalnych.
• Wzrost poczucia własnej wartości.

Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie
ul. Żeromskiego 32
58- 350 Mieroszów
tel: 74 8458 262
e- mail: sekretariat@ops.mieroszow.pl

Do góry