Dodatki energetyczne

Uwaga – Zmiana od stycznia 2022r.

 

W związku z wprowadzeniem od 3 stycznia 2022r., zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od 04 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

— dane nieaktualne od 3 stycznia 2022r. —

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 01 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:
1. 12,09 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 16,79 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 20,15 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Druki wniosku są dostępne w Dziale Dodatków Mieszkaniowych w pokoju nr 6.
Przyjmowanie wniosków odbywa się od pierwszego dnia roboczego miesiąca do ostatniego dnia roboczego miesiąca.