ZARZĄDZENIE NR 6/2016

Zarządzenie Nr 6 / 2016
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie
z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie:ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2016 roku
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Na podstawie art. 31§ 1, art. 129 § 1 i art.130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2014 r poz. 1502 ze zm.)w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.),zarządzam co następuje:

§ 1

Dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie dzień:

1) 27 maja 2016 r., ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 21 maja 2016 r., wyznacza się dniem pracy.

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.