RODZINA 500+

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEROSZOWIE INFORMUJE, IŻ PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” RUSZA ZA MIESIĄC Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać w tut. Ośrodku wnioski o świadczenie wychowawcze. Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku złożenia wniosku do 01 lipca 2016 r. (włącznie) świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.  Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat wlicza się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.