Jesteś tutaj:

Nowa siedziba OPS już oficjalnie otwarta!

Czytaj więcej o: Nowa siedziba OPS już oficjalnie otwarta!

W marcu 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie zmienił siedzibę z Placu Niepodległości 1, na ulicę Żeromskiego 32. Oficjalne otwarcie nowej siedziby Ośrodka miało miejsce 6 października br., a remont pomieszczeń po byłym Komisariacie Policji trwał od lipca 2016 roku i jeszcze nie został w pełni zakończony.

Pomieszczenia ze względu na swój stan techniczny wymagały dużego nakładu pracy oraz znacznych środków finansowych. Zakres prac remontowych był bardzo szeroki: wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, kapitalny remont łazienek z wymianą armatury sanitarnej, wymiana drzwi wejściowych, remont korytarza oraz instalacja sieci telefonicznej i komputerowej. Ponadto zagospodarowano dwa pomieszczenia garażowe oraz wstępnie oczyszczono teren wokół budynku.

W roku 2016 w remoncie pomieszczeń oraz pracach porządkowo-remontowych i ziemnych oprócz 2 osób zatrudnionych w robotach publicznych na okres 6 miesięcy, w ramach aktywizacji społecznej, brały udział osoby wykonujące prace społeczno-użyteczne, osoby zatrudnione na stażach, osoby odpracowujące zadłużenia czynszowe, podopieczni naszego Ośrodka – wolontariusze z Klubu Wolontariatu oraz członkowie miejscowych Klubów Seniora.

Dalsze prace remontowe były kontynuowane w roku 2017 przez 2 pracowników w ramach robót publicznych oraz kolejnych 20 podopiecznych wykonujących prace społeczno-użyteczne realizowane w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” działanie z Programu Aktywizacji i Integracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prace przy remoncie pomieszczeń Ośrodka przebiegały dwutorowo. Oprócz prac związanych z remontem pomieszczeń Ośrodek, jako partner Fundacji „Spektra” z Mieroszowa, realizował w okresie od 2016-06-15 do 2016-10-15 projekt pn. „Muchomorkowy Ogród Marzeń” dofinansowany w kwocie 2700 zł ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Lubawce oraz z członkami Klubów Seniora projekt pn. „Lawendowy Zakątek” dofinansowany w kwocie 1500 zł.

Projekty zakładały modernizację placu obok Ośrodka wraz z infrastrukturą na nim się znajdującą. Plac był zaniedbany – niekoszona trawa, zarośla, kolczaste krzewy i stare drzewa oraz stare zniszczone murowane budowla, które służyły jako wysypisko śmieci. Po zagospodarowaniu plac ten w założeniu miał stać się przestrzenią spotkań dzieci i seniorów, co zostało osiągnięte.

Ze względu na ograniczone środki finansowe, jakie Ośrodek posiadał w swoim budżecie na tak duży zakres prac remontowych, pracownicy OPS starali się pozyskać sponsorów. Wykonali szereg telefonów do lokalnych i poza lokalnych przedsiębiorców, napisali wiele pism z informacją o realizowanych działaniach i prośbą o wsparcie, spotykali się osobiście z osobami decyzyjnymi, które mogłyby wesprzeć rzeczowo czy finansowe całe przedsięwzięcie. Wszystko to zaowocowało pozyskaniem sponsorów i darczyńców w osobach i firmach:
– „Cersanit III” S.A. w Wałbrzychu, a w szczególności p. Rafał Kowalczyk i p. Marta Górecka
– „Castorama” w Wałbrzychu,
– „Bricomarche” w Kamiennej Górze ;- a w szczególności p. Izabela  Łojewska,
– Nadleśnictwo Wałbrzych,
– FWO „Camela” w Wałbrzychu – a w szczególności p. Michał Gaździński,
– ZGKiM Mieroszów – a w szczególności p. Zbigniew Rybczyński,
– pani Kaja i Dominik Bafia z Sokołowska,
– pan ;Leszek Kujawa z Mieroszowa,
– Jan Mytyś – przedsiębiorca, Dłużek- Lubsko,
– pani Ilona i Jerzy Przewłocki – Przedsiębiorstwo „Izola” z Kowalowej,
– F.H.U.”ABUD” Warszawa – a w szczególności p. Jakub Walendzia,
– pani Lucyna i Jerzey Kowalik – „Tartak” z Jaczkowa,
– pan Marian Milewski – „Milmet” z Mieroszowa,
– pan Stanisław Skrzyniarz.

Głównie dzięki wsparciu finansowemu czy rzeczowemu wymienionych powyżej osób „wielkiego serca” i dobrej woli, o empatii i zrozumieniu dla naszej sprawy, angażujących swój czas i swoją pracą wykonać znaczną część zamierzonych prac.

Gdyby nie wsparcie mieszkańców, pracowników Ośrodka, członków Fundacji „Spektra”, wolontariuszy, seniorów oraz darczyńców – osób „wielkiego serca” i dobrej woli, o empatii i zrozumieniu dla naszej sprawy, angażujących swój czas, swoją pracą, środki finansów i materialne – nie udałoby się zrealizować tak dużego przedsięwzięcia przy tak małych środkach i zagospodarować pomieszczenia Ośrodka oraz ogrodu – miejsca wypoczynku dla naszych mieszkańców. W kolejnych latach zakładamy, oczywiście przy współudziale całej społeczności, dalsze wspólne zagospodarowanie i doposażenie stosownie do nazwy „Bajkowego Ogrodu”, który ma stać się jedną z atrakcji naszej gminy a może i dalszej okolicy.

Remont i modernizacja pomieszczeń Ośrodka oraz terenu ogrodu, przy współudziale mieszkańców w tym głównie podopiecznych pomocy społecznej, to nowatorska i oryginalna działalność, która dotychczas nie miała miejsca nie tylko na terenie naszej Gminy, ale i prawdopodobnie na terenie całego powiatu a być może i województwa. Jest to swoista forma aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej dla grupy bezrobotnych podopiecznych korzystających z pomocy społecznej wspólnie z innymi mieszkańcami. Wartością dodaną wspólnego działania było to, że mieszkańcy Gminy Mieroszów nauczyli się szanować siebie nawzajem bez względu na wiek, status społeczny, wykształcenie czy zamożność, jak też nastąpiła zmiana dotycząca przekonań, stereotypów i wizerunku podopiecznych OPS, którzy też potrafią i chcą coś zrobić na rzecz swojej społeczności, a nie jak ich się powierzchownie ocenia – są tylko roszczeniowi i niezainteresowani pomocą i pracą.

Dyrektor OPS w Mieroszowie
Elżbieta Buziewicz   

  

Zmiana siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż została zmieniona siedziba tut. Ośrodka.

Aktualny adres Ośrodka Pomocy Społecznej to ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów.

Ponadto informujemy, iż tymczasowo kontakt telefoniczny z pracownikami OPS jest możliwy jedynie pod nr tel.: 602 134 538.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

PROGRAM RODZINA 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że do 30.04.2016r. zostało wydanych 118 decyzji dotyczących Programu „Rodzina 500+”. Z w/w świadczenia wychowawczego skorzystało 187 dzieci.

RODZINA 500+

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEROSZOWIE INFORMUJE, IŻ PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” RUSZA ZA MIESIĄC Od 1 kwietnia rodzice będą mogli składać w tut. Ośrodku wnioski o świadczenie wychowawcze. Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. W przypadku złożenia wniosku do 01 lipca 2016 r. (włącznie) świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.  Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat wlicza się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

PROGRAM RODZINA 500+

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEROSZOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIU 11 LUTY 2016 R. SEJM NA 11 POSIEDZENIU PRZYJĄŁ USTAWĘ O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI, WPROWADZAJĄCĄ PROGRAM RODZINA 500 PLUS Wszelkie informacje dotyczące programu 500 PLUS będę udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Nowe świadczenie rodzinne – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż, Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych – Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Do góry