Dobry Start

I N F O R M A C J A
PROGRAM „DOBRY START”
 
Zgodnie z § 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia

1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną –
od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga: zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenie o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej (tj. w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada) toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Zgodnie z § 29 rozporządzenia, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu
lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia
30 września.