Jesteś tutaj:

XXIII ŚWIDNICKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

Czytaj więcej o: XXIII ŚWIDNICKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

Po sukcesie w naszej miejscowości, postanowiliśmy wystartować w Świdnickim przeglądzie zespołów kolędniczych z jasełkami pt. „Historyczna podróż do Betlejem”. Naszą pracę doceniło jury nagradzając nas wyróżnieniem. Natomiast wychowanka świetlicy Natalia Linowska otrzymała nagrodę aktora za rolę Józefa. Oto krótka fotorelacja:

PAMIĘTAMY…

Czytaj więcej o: PAMIĘTAMY…

Dzień przed Świętem zmarłych tradycyjnie udaliśmy się na cmentarz. Wraz w wychowankami uprzątnęliśmy opuszczone groby. Kilka dni wcześniej przygotowaliśmy stroiki, które trafiły na opuszczone groby.

LEKCJA HISTORII – WŁODARZ

Żywa lekcja historii była czymś, czego długo nie zapomnimy. Zwiedzaliśmy podziemia oraz zobaczyliśmy narzędzia, broń które zostały wydobyte. Największą atrakcją były czołgi, które stały przed bunkrem.

Zmiana kryterium dochodowego i kwot świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) z dniem 01 października 2015 roku ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej .

Zgodnie z nowymi przepisami kryterium dochodowe

  • dla osoby samotnie gospodarującej wyniesie: 634 zł (wzrost o 92 zł),
  • dla osoby w rodzinie wyniesie: 514 zł (wzrost o 58 zł).

Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 604 zł.

 

Zbiórka używanej odzieży, obuwia, pościeli, oraz sprzętu AGD

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż uruchamia zbiórkę używanej odzieży, obuwia, pościeli oraz sprzętów AGD.

Ważne, by oddawane rzeczy, a zwłaszcza odzież, były czyste i zdatne do użytkowania.

Zbiórka odzieży będzie odbywała się w budynku przy ul. Wolności 29 w Mieroszowie 10 każdego miesiąca

( jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, to w poprzedzający dzień wolny )

w godzinach 11:00 -12:00 ( prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny )

Możliwe jest dostarczenie rzeczy w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Złotówka za złotówkę

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “Złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Gdy rodzina przekroczy próg dochodowy, traci prawo do świadczeń rodzinnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmienia filozofię pomocy rodzinom. Świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
„Złotówka za złotówkę” dotyczy świadczeń rodzinnych i dodatków do nich – becikowego, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone 1 stycznia 2016 r.

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

Stypendia szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieroszów
w roku szkolny 2015/2016

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest uczniom w formie:

  • stypendium szkolnego
  • zasiłku szkolnego

Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.

z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) wniosek o stypendium szkolne na dany rok szkolny składa się:

do dnia 15 września roku szkolnego,

a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października roku szkolnego.

Zasiłek Rodzinny

Już od 1 WRZEŚNIA 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1 (I piętro) w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.15 do 15.15

wtorek                                    w godz. od 7.00 do 16.30

piątek                                     w godz. od 7.00 do 13.30

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2015 r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2015 r. Jeśli wniosek wpłynie w październiku lub listopadzie ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że podstawą obliczenia dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2015/2016 są dochody za rok 2014 z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.

W celu usprawnienia obsługi uprzejmie prosimy wszystkich Klientów o zgłaszanie się z wypełnionym drukiem wniosku oraz kompletem dokumentów.

Fundusz alimentacyjny

Informacja dla osób pobierających świadczenia
z funduszu alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. 2015 poz. 859, ze zmianami) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złożone wraz z dokumentami:
– od dnia 01 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2015 r. zostaną rozpatrzone w terminie do dnia
30 października 2015 r.
– od dnia 01 września do 30 września 2015 r. zostaną rozpatrzone do dnia 30 listopada 2015 r.

TORUŃ, TORUŃ ACH TO TY…

Czytaj więcej o: TORUŃ, TORUŃ ACH TO TY…

Data 19-21.06.2015 r. była przez nas długo wyczekiwana. Otóż 19.06 br. pojechaliśmy na trzy dniową wycieczkę do Paterka. Podróż była długa i męcząca, jednakże warta tego co przeżyliśmy.

Nauczyciele i uczniowie, którzy nas gościli przyjęli nas bardzo ciepło. Harmonogram zajęć był bardzo napięty basen, ognisko, muzeum żywych legend, planetarium, pomnik Mikołaja Kopernika, starówka, poranny aerobik…ech było tego bardzo dużo.

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej

z siedzibą 58-350 Mieroszów pl. Niepodległości 1

tel. (74) 8458262

Stosowanie do art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego prowadzonych przez Gminę Mieroszów dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej” w okresie od 1 października 2014r do 31 grudnia 2016r.

wybrano ofertę Wykonawcy:

ZAKŁAD USŁUG OPIEKUŃCZYCH ‘RUT’ BOGUMIŁ SZYMAŃSKI, GLINNO 4, 58-320 WALIM

Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ a jego ofert otrzymała 100 punktów.

Mieroszów, dnia 26.09.2014r

Do góry