Zapraszamy do współpracy Rodziny Wspierające

Powiększ obrazna zdjęciu widoczne zarysy osób przytulających się do siebie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności może skorzystać ze wsparcia rodziny wspierającej. Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

– opiece i wychowaniu dziecka,
– prowadzeniu gospodarstwa domowego,
– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 w/w ustawy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie osobiście lub na adres e-mail: sekretariat@ops.mieroszow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74 84 58 262

Zapraszamy osoby chętne do współpracy!