Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła – ważne informacje

Informacja dla mieszkańców !

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do dnia 21 września 2022 roku wpłynęło: 1715 wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Uwaga !
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W Gminie Mieroszów pierwsze wypłaty planowane są jeszcze w miesiącu wrześniu 2022 r.

Ważne !

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967) wprowadzająca dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:
1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada, wnioski złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski wg wzoru wskazanego w Rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 roku (poz 1712) oraz wzoru wskazanego w Rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1974), są przyjmowane i rozpatrywane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

* lub skrzynka ePUAP: /OPSmieroszow/SkrytkaESP

Ponadto wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać:
* BOK Urząd Miejski w Mieroszowie – pokój nr 1
* lub skrzynka ePUAP: /OPSmieroszow/SkrytkaESP

Do pobrania:
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych