Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Szanowni mieszkańcy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie ogłasza nabór do programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022.

Adresatami Programu w Gminie Mieroszów są członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują oni całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej .

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnictwo w programie można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 748458262 lub osobiście w siedzibie Ośrodka. 

Przyjmowanie zgłoszeń do programu trwa do dnia 31 marca 2022 do godz. 15.30. Zachęcamy do kontaktu.