Nabór na stanowisko – Wychowawca Świetlicy Środowiskowej w Mieroszowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Wychowawca Świetlicy Środowiskowej
w Mieroszowie

 

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 32
58-350 Mieroszów
tel. 74 8458262

 

2. Określenie stanowiska:
Wychowawca świetlicy środowiskowej

 

3.  Miejsce pracy:
Świetlica Środowiskowa w Mieroszowie ul. Żeromskiego 32

 

4.  Forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy:
Umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące w wymiarze 3/4 etatu

 

Pełna treść ogłoszenia po wejściu w „czytaj dalej” lub w formie pliku do pobrania:

 

5. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)        wykształcenie:

a) wyższe:

– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje
co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2)        obywatelstwo polskie,

3)        posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona,

4)        wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

5)        brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7)        posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.

 

6. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1)        znajomość aktów prawnych dotyczących placówek opiekuńczo – wychowawczych,

2)        umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych (MS Office) oraz urządzeń biurowych,

3)        kreatywność,

4)        umiejętność podejmowania decyzji,

5)        umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny,

6)        umiejętność skutecznej komunikacji,

7)        odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

8)        umiejętność pracy w zespole,

9)        umiejętność prowadzenia zajęć świetlicowych, kulturalnych, rekreacyjnych,

10)    umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,

11)    doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

7. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1)        opracowanie rocznych planów pracy Świetlicy Środowiskowej w Mieroszowie.

2)        prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3)        opieka nad dziećmi – uczestnikami zajęć świetlicowych, organizacja tych zajęć, tworzenie warunków do aktywności pozalekcyjnej, rozwijanie zainteresowań, tworzenie bezpiecznego środowiska zabawy i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza szkołą (znajomość technik i zasad pozwalających na atrakcyjną organizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych), wspieranie w trudnościach w nauce, upowszechnianie zachowań pozytywnych, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,

4)        współpraca z instytucjami (m.in. szkołą, placówkami medycznymi i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów) oraz innymi specjalistami i osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w świetlicy,

5)        prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej dzieci i funkcjonowania świetlicy, w tym m.in.: wykazu przepracowanych godzin sporządzanych oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego, listy obecności dzieci i młodzieży korzystających ze świetlicy.

6)        dbanie o czystość, ład i porządek w miejscu pracy,

7)        wykonywanie innych poleceń Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

 

8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)   praca wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 – 17:00.

W okresie ferii i wakacji oraz dni wolnych od nauki dopuszcza się pracę z dziećmi w godzinach dopołudniowych. Ostateczną decyzję co do terminu i godzin prowadzonych zajęć w świetlicy środowiskowej podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie,

2)   miejsce pracy: podano powyżej,

3)   praca w pomieszczeniach świetlicy oraz poza budynkiem świetlicy

4)   praca wymaga umiejętnego współdziałania z rodzinami/opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy, pracownikami socjalnymi, oraz innymi osobami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy.

 

9.Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny;

2)        życiorys – curriculum vitae;

3)        kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4)        kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;

5)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.);

6)        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)        oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

8)        oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

9)        oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

10)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku wychowawcy świetlicy środowiskowej (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do medycyny pracy);

11)    kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata – osoby niepełnosprawnej).

 

List motywacyjny, życiorys – CV oraz oświadczenia kandydat zobowiązany jest popisać własnoręcznie, a kserokopie dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

W przypadku podpisania umowy wymagane będzie okazanie oryginałów dokumentacji przedstawionej w postaci kserokopii.

 

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 32 58-350 Mieroszów w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Mieroszowie”
w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 roku do godz. 15:00.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 74 84-58-262.

 

11. Dodatkowe informacje:

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie oraz opublikowanie na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

 

UWAGA!

Do procesu rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie dokumenty, które opatrzone są poniższą klauzulą zgody:

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 

 

Jeżeli podczas bieżącego procesu rekrutacji nie uda się wyłonić Państwa kandydatury, a zechcecie Państwo, aby w przyszłości Państwa CV było brane pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacji, przesłane dokumenty należy opatrzyć poniższą klauzulą zgody:

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłej rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie moich dokumentów dotyczących rekrutacji przez Administratora do wykorzystania w przyszłości.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie, ul. Żeromskiego 32, 58-350 Mieroszów. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: opiekamieroszow@poczta.onet.pl

2.      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:

·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,

·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

5.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

7.      Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)       do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)      do przenoszenia danych,

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9.      Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.