Zapytanie ofertowe projekt „Szansa na lepsze jutro II”

W związku z realizacją projektu pn. „Szansa na lepsze jutro II” o numerze RPDS.09.01.01-IP.02-02-0125/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne
zapraszamy do składania ofert z zakresu przeprowadzenia kursu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL BASE dla 10 uczestników. Szczegóły w załączeniu: