Realizacja zadania 2 w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie realizuje Zadanie 2 w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II” o numerze RPDS.09.01.01-02-0125/19 realizowanego w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawiamy fotorelację z zajęć.