Projekt „Szansa na lepsze jutro II” – harmonogram

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, iż od dnia 02 lutego 2021 roku realizuje Zadanie 2 w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II” o numerze RPDS.09.01.01-02-0125/19 realizowanego w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram treningów:

1.  Trening kompetencji społecznych oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno -zawodowych,