Informacja o rozstrzygnięciu postępowania „Szansa na lepsze jutro II”

Dotyczy składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawców usługi pn.: Trening kompetencji społecznych oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro II” o numerze RPDS.09.01.01-02-0125/19 realizowanego w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.