Rozpoczęcie realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro II”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie informuje, że od 1 grudnia 2020 roku rozpoczął realizację projektu „Szansa na lepsze jutro II” wyłonionego w drodze konkursu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Szansa na lepsze jutro II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne.
Działanie 9.1: Aktywna integracja.
Podziałanie: 9.1.1 Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 – 31.12.2021 r.
Rekrutację do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie na podstawie formularza zgłoszeniowego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do 10 mieszkańców gminy Mieroszów, w tym:
• 8 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej,
• 2 osób biernych zawodowo.
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji społeczno- zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej.
Ponadto projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywizacji zawodowej, poprzez zindywidualizowane wsparcie psychologiczne, prawnicze, doradztwo zawodowe oraz wysokiej jakości szkolenia dla uczestników projektu.

Oczekiwane rezultaty:
• Nabycie wiedzy i umiejętności, dzięki którym Uczestnicy projektu realnie zwiększą swoje szanse na skuteczne znalezienie pracy.
• Uzyskanie zatrudnienia, ograniczenie sfery ubóstwa, a tym samym ograniczenie korzystania z systemu pomocy społecznej.
• Poprawa kompetencji interpersonalnych.
• Wzrost poczucia własnej wartości.

Biuro projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie
ul. Żeromskiego 32
58- 350 Mieroszów
tel: 74 8458 262
e- mail: sekretariat@ops.mieroszow.pl