UWAGA!!! Kolonie!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie na prośbę Kuratorium Oświaty zbiera informacje dot. liczby osób chętnych do wzięcia udziału w kolonii. Prosimy rodziców, którzy chcieliby wysłać swoje pociechy na kolonię o informację zwrotną do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 10.00 pod nr tel. 748458262.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje przekazane przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W tym roku ze względu na epidemię rozważamy organizację kolonii również na terenie województwa dolnośląskiego.

Przypominamy, że:
Uczestnikami kolonii mogą być dzieci i młodzież, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 15 lat.

Zgodnie z art. 92 b Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:
1) objęte pieczą zastępczą;
2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
b) samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe;
3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym (ale nie są to dzieci niepełnosprawne).

Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 674,00 zł lub 764,00 zł jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością.
Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa powyżej, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty.