Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej

z siedzibą 58-350 Mieroszów pl. Niepodległości 1

tel. (74) 8458262

Stosowanie do art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego prowadzonych przez Gminę Mieroszów dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej” w okresie od 1 października 2014r do 31 grudnia 2016r.

wybrano ofertę Wykonawcy:

ZAKŁAD USŁUG OPIEKUŃCZYCH ‘RUT’ BOGUMIŁ SZYMAŃSKI, GLINNO 4, 58-320 WALIM

Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ a jego ofert otrzymała 100 punktów.

Mieroszów, dnia 26.09.2014r